Salgs- og leveringsbetingelser

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle leverancer og ydelser fra Jysk ITSupport A/S, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af skriftlig aftale mellem parterne.

1. Tilbud, accept og ordrebekræftelse.

Tilbud er kun bindende, såfremt dette er afgivet skriftligt, og er kun gældende i 30 dage fra tilbudsdatoen hvis ikke andet er angivet i tilbuddet. Efter accept af tilbud vil Jysk ITSupport fremsende ordrebekræftelse. Udstedes ikke ordrebekræftelse er tilbuddet gældende.

2. Jysk ITSupport’s leverance

Jysk ITSupport’s leverance omfatter kun det i ordrebekræftelsen specificerede hardware og software (kaldet Produkterne), samt den specificerede konsulentassistance (kaldet Konsulentydelser). Leverancen skal efter installationen er fuldført opfylde de krav, som fremgår af ordrebekræftelsen. Ved køb af standardprogrammer erhverver kunden en brugsret. De nærmere vilkår for denne brugsret fremgår af programmets licensbetingelser, som kunden er forpligtet til at acceptere inden programmet tages i brug.

3. Priser

Alle opgivne priser er eksklusive moms og eventuelle andre afgifter. Jysk ITSupport forbeholder sig ved afgivelse af ordrebekræftelsen ret til at ændre prisen på Produkterne i forhold til tilbuddet, såfremt Jysk ITSupport’s indkøbspris har ændret sig.

4. Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelsen er netto kontant med rettidig betaling som angivet på fakturaen. A’conto rater faktureres, såfremt dette er aftalt. Slutfaktura fremsendes i så fald, når installationen af leverancen er fuldført hos kunden i overensstemmelse med specifikationerne i ordrebekræftelsen. Overskrides betalingsfristen, beregnes renter på 1,5% pr. påbegyndt måned fra fakturadatoen.

5. Rejseomkostninger

Rejseomkostninger faktureres til kostpris, med mindre der er indgået aftale om fastpris for Konsulentydelser.

6. Levering

Levering anses for at have fundet sted ved Produkternes overgivelse til kunden eller til fremmed fragtfører. Levering af Produkterne sker til den i ordrebekræftelsen anførte leveringsdato. Jysk ITSupport er berettiget til at udskyde den aftalte leveringstid, såfremt udskydelsen nødvendiggøres af forhold, som Jysk ITSupport ikke er herre over, jf. også pkt. 11. Evt. forsinkelse kan ikke gøres gældende af kunden, medmindre kunden har påberåbt forsinkelsen og givet Jysk ITSupport en frist på 1 uge til at levere.

7. Installation

Installering af Produkterne sker snarest muligt efter leveringen eller i henhold til installationsplanen, hvis en sådan foreligger. I særlige tilfælde vil der under installationen kunne opstå uforudsete forhold, således at fuldførelsen af leverancen må udsættes i forhold til installationsplanen. Kunden accepterer dette og tager i egen interesse højde for at en sådan situation kan opstå. Jysk ITSupport er ikke ansvarlig for forsinkelse.

8. Garanti

For Produkterne er producentens garanti til enhver tid gældende.

9. Fejl og mangler

Er der mangler ved Jysk ITSupport’s leverance påtager Jysk ITSupport sig – efter eget valg - at afhjælpe sådanne mangler ved udbedring, ombytning eller omlevering. Er der fejl ved software gælder det pågældende standardprograms licensbetingelser, idet fejlene skal påtales direkte overfor producenten. Jysk ITSupport’s afhjælpningsforpligtelse omfatter alene Produkter og Konsulentydelser, der er direkte forbundet med Jysk ITSupport ’s leverance. Alle andre omkostninger, der måtte være forbundet med en opstået mangel er Jysk ITSupport uvedkommende.

Jysk ITSupport’s forpligtelse bortfalder, såfremt det af Jysk ITSupport leverede ikke benyttes eller opbevares korrekt, eller der i forbindelse med det leverede benyttes hardware eller software, der ikke er godkendt af Jysk ITSupport. Herudover påtager Jysk ITSupport sig ikke ansvar for det leve­rede, hvorfor kunden ikke kan hæve købet, kræve forholds­mæssigt afslag eller erstatning eller tilbageholde købesummen helt eller delvis.

10. Produktansvar

I tilfælde af at Jysk ITSupport’s leverance måtte forvolde skade på person eller ting, er lov om produktansvar gældende. Medmindre andet fremgår af ufravigelige lovregler er Jysk ITSupport dog kun ansvarlig, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Jysk ITSupport som følge af grov uagtsomhed.

11. Force majeure

Jysk ITSupport er berettiget til at udskyde leveringen og er i øvrigt fri for ansvar for enhver mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvis skyldes omstændigheder, som Jysk ITSupport ikke er herre over, f.eks. krig, oprør, brand, strejker, lockouts, arbejdskonflikter, forsinkede eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, epidemier, statsrestriktioner, handlinger fra civil og militær side, jordskælv, orkaner, tyfoner og flodbølger. Vil Jysk ITSupport påberåbe sig force majeure skal Jysk ITSupport snarest give kunden skriftlig meddelelse herom med angivelse af årsagen. Udskydes leveringen med mere end 2 mdr. er begge parter berettiget til at hæve aftalen.

12. Returvarer

Varer tages kun retur i henhold til underleverandørens leveringsbetingelser og kun efter skriftlig accept fra Jysk ITSupport. Såfremt Jysk ITSupport bliver pålagt omkostninger i forbindelse med returnering, vil disse blive faktureret til kunden.

13. Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til det købte forbliver hos Jysk ITSupport indtil den fulde købesum er betalt til Jysk ITSupport.

14. Ansvarsbegrænsning

Jysk ITSupport er aldrig ansvarlig for indirekte skader og tab, såsom driftstab, tidstab, tabt avance eller andre lignende tab.

bubble